آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اخبار

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر در خواب خبر خوشى شنيديد، علامت آن است كه خبر بدى به شما مى‏رسد و اگر در خواب خبر بدى شنيديد، نشانه‏ى آن است كه خبر خوبى به شما خواهند داد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)