آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اخراج

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه اخراج شده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه به سعادت مى‏رسيد و اگر در خواب ديديد كه كسى را اخراج كرده‏ايد، بدين معنا است كه به دوستان و خانواده‏ى خود اعتماد نمى‏كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)