آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بالِن

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: بالن بر وزن (واگن) يک کلمه فرانسوي است که به زبان ما نيز وارد گرديده و پذيرفته شده و آن کيسه اي است محتوي گاز يا هوا که به وسيله آن به آسمان مي رفتند و مسافاتي را مي پيمودند. ديدن بالن در خواب چند وجه دارد. يک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست مي گيرندو بچه ها با آن بازي مي کنند. اين بالن کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و ترديد است. اگر رنگ آن زرد باشد کاري است مشکوک که غم مي آورد. اگر زرد باشد براي بيننده خواب ايجاد هيجان مي کند و چنانچه سياه باشد گوياي جهلي است که نسبت به آن کار مشکوک داريد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده‏ى بالن در خواب، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارها بايد دقت بيشترى نماييد. اگر در خواب ببينيد كه با بالنى در حال پرواز هستيد، به اين معنا است كه در انجام يكى از كارهايتان دچار اشتباه مى‏شويد. مشاهده‏ى سقوط بالن در خواب، نشانه‏ى يأس و نوميدى است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)