آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آبگیر

 

لوک اویتنهاو مي گويد :

آبگیر : مراقب خودتان باشید

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آبگير نشانهء آن است كه براى كسى از اطرافيانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)