آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اجداد

 

لوک اویتنهاو مي گويد :

اجداد : زیان و ضررهای ناخواسته
مضطرب : ممکن است که شانس خوبی در کارها داشته باشید

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)