آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اعداد

 

لوک اویتنهاو مي گويد :

کوچک : نا مطمئن بودن
بزرگ : موفقیت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن اعداد در خواب، بدين معنا است كه اوضاع نامناسب كارى، شما را ناراحت مى‏سازد. اگر در خواب اعداد را بشماريد، نشان‏دهنده‏ى شنيدن اخبار خوب است. اگر در خواب عددى را ببينيد و بعد از بيدار شدن عدد را به خاطر نياوريد، نشانه‏ى آن است كه نگران امور مالى و شغلى خود خواهيد بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)