آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

وافور

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: وافور کشيدن در خواب، نشانه بيزاري از اين عمل ناپسند است که باعث مي شود بيننده خواب، هرچه بيشتر از دود و دم فاصله بگيرد و هرگز گرد آن نگردد. ديدن بعضي چيزها در خواب، بهتر از مشاهده آنها در بيداري است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)