آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رادار

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن رادار در خواب هيچ تعبير خاصي نمي تواند داشته باشد مگر اين که بگوييم واکنش تمينات فوق العاده ما است. اگر رادار در خواب ببينيم و رادار چيزهايي به دل خواه ما نشان بدهد اميد و خوشدلي است و نه چيز ديگر. اگر ببينيد که خودتان رادار را اداره مي کنيد و کار مي اندازيد نشان آن است که براي رفع مشکلات خود کوششي بزرگ انجام مي دهيد.

 

مولف گويد :

کار رادار يافتن هواپيماهاست

ديدن رادار جستجو در کارها مخفي مردم مي باشد

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)