آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سشوار

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: سشوار در خواب دوست يا کمکي است پر سر و صدا و مزاحم که ضمن مفيد بودن و خدمت کردن زياد حرف مي زند و زحمت مي دهد و تصديع به وجود مي آورد. اگر در خواب ديديد سشوار داريد چنين کسي به زندگي شما وارد مي شود. سشوار دستي شخصي است با همين مشخصات با اين تفاوت که او به شما مراجعه مي کند و سشوار پايه دار کسي است با همان خصوصيات که شما نزد او مي رويد و خدمت مي خواهيد. اگر ديديد سشوار پايه دار و بزرگ در خانه داريد در روزهاي آينده به طبيب مراجعه مي کنيد. اگر ديديد کسي به شما سشوار پايه دار مي دهد او وسيله آشنايي شما با شخصي مي شود که مي تواند خدمتي در جهت منافع شما انجام دهد. اگر شما به کسي سشوار پايه دار داديد شما سبب مي شويد او با چنين شخصي آشنا شود يا به طبيب مراجعه کند. سشوار دستي خدمتکار يا دوستي است که به خانه شما مي آيد و زياد حرف مي زند و تصديع مي دهد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)