آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ادویه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر دخترى در خواب ديد كه همراه با غذاى خود ادويه مى‏خورد، به معناى آن است كه جلب ظواهر فريبنده خواهد شد. ديدن ادويه در خواب، به معناى آن است كه در راه رسيدن به لذت‏هاى مادى، از شهرت شما كم مى‏شود.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه ادويه مى‏خوريد، نشانه‏ى آن است كه در كارها موفق مى‏شويد.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)