آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صندلی

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  در خواب هاي ما صندلي اشاره به چيزهاي متفاوتي مي تواند باشد. اگر زني در خواب صندلي ببيند و صندلي داشته باشد و ببيند که روي يک صندلي محکم و شيک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگي خانوادگي خويش راضي است و با همسرش روابط بسيار خوبي دارد که جاي نگراني نيست. اگر مردي ببيند روي چنين صندلي نشسته از شغل و کار و حرفه خويش خشنود است و خودش فکر مي کند حرفه اش مطمئن و آينده اش تامين مي باشد خواب او نيز اين اميد را مي دهد. اگر در خواب ببينيد که روي صندلي بسيار بزرگي نشسته ايد که از هيکل و قد و قواره شما بزرگتر است به نا حق چيزي را تصاحب مي کنيد که به شما تعلق ندارد يا به مقامي مي رسيد که صلاحيت تصدي آن را فاقد هستيد يا دست به کاري بزرگ مي زنيد که توانائي انجام آن را نداريد. حال اگر ديديد صندلي زير پايتان کوچک يا شکسته و لرزان است موقعيت شغلي خوبي نداريد و از آينده خود بيمناک مي شويد و در شغل و حرفه خويش دچار تزلزل مي گرديد.اگر همسرتان را ديديد که صندلي ها را پاک مي کند يا صندلي هائي خريده و به خانه آورده براي شما خدمتي دل نشين انجام مي دهد. اگر در خواب ديديد که صندلي را زديد و شکستيد زيان بزرگي متحمل مي شويد اگر ديديد در اتاقي فقط شما روي صندلي نشسته ايد در آينده دچار کبر و غرور و خود خواهي مي شويد و اگر ديديد همه نشسته اند و شما ايستاده ايد تحقير مي شويد و مورد اهانت قرار مي گيرد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

صندلی : مقام والا

صندلی شکسته : یک آشفتگی آرامش خانواده را برهم خواهد زد

صندلی زیبا : وفور نعمت

صندلی چرخدار : پیری زود رس

 

1ـ ديدن صندلي در خواب ، نشانة آن است كه در انجام وظيفه خود با شكست روبرو خواهيد شد و سودآورترين موقعيتها را از دست خواهيد داد .

2ـ اگر خواب ببينيد دوستي بي حركت بر صندلي نشسته است ، دلالت بر آن دارد آن دوست به بيماريي مبتلا خواهد شد و خواهد شد و خواهد مرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)