آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گاراژ

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر بيننده خواب ببيند که در گاراژ است و نداند براي چه کاري به آن جا آمده است تحولي در زندگي او پيدا مي شود. - اين جا منظور از گاراژ ترمينال است - اگر بيننده خواب ببيند که در گاراژ انتظار مسافري را دارد، ميهماني براي او ميرسد يا خبري به او مي دهند و اهميت اين خبر و ميهمان بستگي به حالت بيننده خواب دارد. اگر خوشحال باشد خبري خوش دريافت مي کند يا ميهماني برايش مي رسد که دوستش دارد و چنان چه غمين و گرفته باشد خبري بد به او مي دهند يا ميهماني مزاحم براي او مي رسد. اگر بيننده خواب در گاراژ عازم سفر باشد ولي نداند به کجا مي خواهد برود خوب نيست. اگر جواني در خواب ببيند در گاراژ است و خود او بايد رانندگي کند و عده اي مسافر را جا به جا نمايد خوب است زيرا خواب او مي گويد جوان زندگي خانوادگي تشکيل مي دهد يا کاري به او محول مي کنند که چند نفر را زير فرمان دارد. اگر زن جواني ببيند در گاراژ است و با شادي انتظار کسي را دارد که نداند کيست صاحب فرزند مي شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)