آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گوریل

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن اين نوع حيوانات که شناخت زيادي از آن ها نداريم ولي به طور نا خود آگاه از انواعشان مي ترسيم واکنش وحشتي است که در بيداري از قدرت هاي اطراف خويش داريم. وحشتي که ما از اشيا و اشخاص اطراف خود داريم يا ضعفي که در مقابل ديگران احساس مي کنيم در خواب ما به شکل حيوانات خطرناک نقش مي گيرد از جمله گوريل. پس اگر در خواب گوريل ببينيد بايد در بيداري علت آن را جستجو کنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)