آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گیتار

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر اهل موسيقي نباشيد و در خواب ببينيد گيتاري مي نوازيد کاري را خراب مي کنيد که مورد سرزنش قرار مي گيريد. گيتار هم مانند ديگر آلات موسيقي ارتکاب به گناه و تمايل به فساد و کشش به سوي خلاف تعبير مي شود. اگر اهل موسيقي باشيد و گيتار در خواب ببينيد هيچ تعبير خاصي ندارد در غير اين صورت خواب شما مي گويد به فساد و تباهي متمايل مي شويد. اگر در خواب ببينيد گيتاري را شکسته و دور افکنده ايد از راه خلاف بر مي گرديد. اگر گيتار به ديگري تعلق داشته باشد و شما از او بگيريد و بشکنيد در واقع مانع انجام يک کار خلاف مي شويد.خريد و فروش گيتار در خواب نيز فساد و اشتغال به گناه است.

 

1ـ اگر خواب ببينيد گيتاري داريد يا مشغول نواختن گيتار هستيد ، علامت آن است كه دوستان با شادي گرد هم جمع مي آيند و روابط كاملي با هم برقرار مي كنند .

2ـ اگر دختري در خواب احساس كند سيم گيتارش از نت خارج شده است يا بدنة گيتارش شكسته است ، نشانة آن است كه در روابط عاطفي مأيوس و نوميد خواهد شد .

3ـ اگر در خواب نواي سحرآميز گيتار را بشنويد ، نشانة آن است كه وسوسه هاي شيطان شما را تهديد مي كند . بايد نسبت به چرب زباني و ملايمتهاي دروغي ديگران بي تفاوت باشيد .

4ـ اگر خواب ببينيد گيتار مي نوازيد ، علامت آن است كه روابط افراد خانواده تان همواره بر اساس تفاهم است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)