آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گیلاس

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

گيلاس اگر در فصل خودش در خواب ديده شود تعبيري ندارد ولي اگر در غير فصل مثلا در زماني که برف بر زمين نشسته و آبها يخ بسته گيلاس ببيند و بخورد خوب نيست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گيلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بيشتر به خاطر ترشي مزه اش آن را غم و اندوه تعبير کرده اند ولي اگر در خواب ببينيد گيلاس مي خوريد و آن کاملا شيرين است بد نيست. چنانچه کال باشد بهتر است.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

گیلاس

خوردن آن : دعوا

چیدن آن : شادی

درخت گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی

کیک گیلاس : سوء تفاهم

 

مولف گويد:

اگر در خواب گيلاس سرخ وگيلاسي که به سياهي مي زند را به وقت خود بيند، دليل بر مال و خواسته بود و گيلاسي که به زردي مي زند، دليل بيماري است.

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)