آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کوفته

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: کوفته نيز مانند کوکو از غذاهاي خوب است که به نعمت و روزي تعبير مي شود به شرطي که ترخون و مرزه و سبزي هاي تند و تلخ نداشته باشد. ترشي و چاشني و رنگ بد آن نيز تعبير را تغيير مي دهد و غم و رنج مي آورد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)