آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ی >

یافتن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه دو چيزي يافت از يك جنس حج و عمره بود. اگر ده چيز بود مال است. اگر به عدد سي بيند نصرت بود. اگر هزار بود بهتر است و هر چند بيشتر بيند نيكوتر بود. اگر ديد كه در كوه كان زر يافت ولايت يابد. اگر ديد كه كان نقره يافت زني با جمال خواهد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

یافتن چیزی : سود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)