لوک اويتنهاو مي گويد :

بالکن : نگاهتان به آینده درست است

روی بالکن بودن : بر آورده شدن آ رزوها

از روی بالکن افتادن : بر آورده نشدن آرزوها

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه در بالكنى ايستاده‏ايد، نشانه‏ى آشنايى با افراد جديد است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد كه در بالكني ايستاده ايد ، نشانة آن است كه در آخرين مراحل موفقيت در كاري ، مضطرب و نگران خواهيد شد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند با نامزد خود در بالكن گفتگو مي كند ، نشانة آن است كه به زودي با شادماني ازدواج خواهد كرد .

3ـ ديدن يك بالكن قديمي درخواب ، نشانة آن است كه اميدها وآرزوهايتان تبديل به يأس و اندوه خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)