آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تعلیم

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

تعلیم دادن چیزی به کسی : اطراف شما پر از آدمهای کوته فکر است

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)