آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تقلید

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

تقلید کردن : نیک بختی در امور کاری

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

تقليد كردن در خواب، علامت آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)