آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ی >

یاقوت

 

محمدبن سيرين گويد: ياقوت درخواب زن بود يا كنيزك. اگر ياقوت سرخ بيند يا سبز زني بود خوب منظر. اگر زنش حامله باشد دختر زايد با جمال. اگر ياقوت يافت حاجتش روا شود. اگر بيند ياقوت بي حد داشت مال بسيار يابد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن ياقوت در خواب به زن تعبير مي شود. ياقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زيبايي زني است که سر راه شما قرار مي گيرد. چنانچه بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببيند ياقوت دارد با زني صاحب جمال ازدواج مي کند و اگر مردي که ازدواج کرده ببيند، همسرش باردار مي شود و اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختري صاحب جمال به دنيا مي آورد. اصولا ديدن ياقوت در خواب به عقيده معبران نيک است و چنانچه ياقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارايي است و چنانچه ياقوت زياد يا بزرگ ببيند، کام بيننده خواب روا مي شود و مال بسيار حاصل مي کند.

لوک اويتنهاو مي گويد :

یاقوت : خوشبختی برای شما و خانواده اتان

 

1ـ ديدن ياقوت در خواب ، علامت آن است كه در امور كار و تجارت و همين طور در امور عاشقانه اقبال مي آوريد .

2ـ اگر زني خواب ببيند ياقوت خود را گم كرده است ، علامت آن است كه نامزدش نسبت به او بي تفاوت مي گردد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)