آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تهاجم

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

تهاجم مراقب شرافت خود باشید

از دست یک دوست عصبانی بودن : یک دوست خوب

عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری

عصبانی شدن : سوء تفاهم در خانواده

مورد تهاجم قرار گرفتن : اخبار ناخوشایند

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)