آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ی >

ییلاق

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ییلاق : زندگی آرام

روستای ییلاقی پر طمطراق : خوشبختی

روستای ییلاق ساده : آینده متزلزل

روستای ییلاقی که در آتش بسوزد : کامیابی

صاحب روستایی بودن : آسایش مادی

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)