آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ه >

هیولا

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

هیولا : یک اتفاق غیر منتظره

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)