آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حرارت

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

حرارت

گرمای شدید : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)