آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حسادت

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

حسادت : شکست

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)