آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حشرات

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

حشرات

دیدن : ضرر

نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد

 

1ـ ديدن حشرات در خواب ، علامت بيماري مسري است و نزديك شدن دشمنان .

2ـ اگر دختري در خواب حشرات را ببيند ، نشانة سختي و ناراحتي است .

اما اگر در خواب حشرات را بكشد يا از خود براند ، علامت آن است كه با دانايي و استعداش به آنچه كه مي خواهد دست مي يابد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)