آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خجالت

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خجالت کشیدن : از شما تعریف و تمجید خواهد شد

 

برايت مى‏گويد:

از خجالت سرخ شدن معنايش اين است كه عاشق شده‏ايد و جرئت بيان آن را نداريد. اگر شما در خواب سرخ شدن كس ديگرى را بينيد، نشانه‏ى آن است كه به خواستگاريتان مى‏آيند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)