آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خیاطی

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خیاطی کردن : کارتان به شما سود خواهد رساند

سوزن در دست فرو رفتن : شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد

 

1ـ ديدن خياط در خواب ، نشانة آن است كه براي رفتن به مسافرت با نگرانيهايي مواجه خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد با خياطي جروبحث مي كنيد ، نشانة آن است كه نتايج طرح شما مأيوس كننده خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببينيد خياطي براي دوختن لباسي ، با متر اندازه هاي شما را مي گيرد ، نشانة آن است كه با اطرافيان خود ناسازگاريهايي پيدا خواهيد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)