آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دویدن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دویدن

دویدن در یک جهت خاص : بر آورده کردن آرزوها

دویدن بدون لباس – لخت و عور- خیانت

دویدن به دنبال یک دشمن : پیروزی

بچه ای که میدود : نیکبختی

مسابقه دو : رضایت

تماشای دوندگان : بگو مگو

بی هدف دویدن : مقداری پول زیاد بدستتان خواهد رسید

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)