آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سرزنش

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

سرزنش و نصیحت شدن خیرخواهی شما را درک نخواهند کرد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)