آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شیطان

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

شیطان : جستن از خطر

حر ف زدن با شیطان : اطراف شما پر است از افراد به ظاهر دوست

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن شیطان خلال دین باشد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)