آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عروسک

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

عروسک : بازی بی معنی

عروسک بودن : پول بر باد دادن

 

1ـ ديدن عروسك در خواب ، نشانة آن است كه شادماني در جمع خانوادة شما راه خواهد يافت .

2ـ ديدن عروسك شكسته در خواب ، نشانة آن است كه مرگ قلب شما را با درد و اندوه از هم مي درد .

3ـ اگر خواب ببينيد بچه ها با عروسكهاي خود بازي مي كنند ، علامت آن است كه ازدواجي فرخنده در پيش رو خواهيد داشت .

4ـ اگر خواب ببينيد عروسك به كسي هديه مي دهيد ، نشانة آن است كه آشنايان ، شما را در اجتماع ناديده مي انگارند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)