آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

ناقوس

 

ديدن ناقوس درخواب، دليل بر مردي منافق بود. اگر ناقوس مي زد، دليل كه با مردي منافق نشيند و سخن دروغ گويد. اگر ناقوس شكست، دليل كه از دروغ توبه كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ناقوس درخواب بر سه وجه است. اول: دروغ گفتن. دوم: منافقي. سوم: مهر اهل كفر در دل داشتن.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ناقوس در خواب ديدار و برخورد در آينده است با مردي پر سر و صدا و در عين حال پر مهابت. او کسي است که به ظاهر آرام به نظر مي رسد اما چنانچه خشمگين شود و به خروش آيد جنجال مي آفريند. ديدن ناقوس برخورد با چنين آدمي است اما اگر در خواب ديديد که خودتان ناقوس را به صدا در آورده ايد خود شما جنجال و هياهو ايجاد مي کنيد و از زشت يا زيبا عملي مرتکب مي شويد که اثر آن تا دوردست مي رسد و همه از آن مطلع و آگاه مي شوند و نظرهاي به سوي شما که بيننده خواب و به صدا در آوردنده ناقوس هستيد برمي گردد. اگر صداي ناقوس را شنيديد خبري از يک واقعه مهم مي شنويد. واقعه اي که جنبه مخصوصي ندارد و همه را شامل مي شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)