آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کابوس

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کابوس : شما بی جهت خود را نگران کرده اید

 

ديدن كابوسهاي ترسناك ، نشانة آن است كه در حرفه و شغل خو شكست خواهيد خورد . اگر زن جواني كابوسهاي ترسناك ببيند ، نشانة آن است كه در زندگي نوميد و مأيوس خواهد شد . و طعم تلخ تحقيرهايي ناشايست را خواهد چشيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)