آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کارها

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کارهای اداری

رسیدگی کردن به آن : فقط به خودتان متکی باشد، فقط روی خودتان حساب کنید

کاری را به اتمام رساندن: ازدواج

کارهای خلاف انجام دادن : اعلان خطر، احتمال ردی

بیش از حد کار داشتن : خوشبختی غیر منتظره

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)