آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کبریت

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کبریت : گنج

روشن کردنش : سورپریز

 

1ـ ديدن چوب كبريت در خواب ، علامت آن است كه به هنگام درماندگي و نوميدي كامل ، ناگهان اقبال به شما رو خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد در تاريكي كبريت روشن مي كنيد ، علامت آن است كه به طرز غيرمنتظره اي ثروتمند خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)