آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مدرسه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

مدرسه : پیری عاقبت به خیر

مدرسه پر از شاگرد: مشکلات

جزو شاگردان بودن : رنج و زحمت

 

1ـ اگر خواب ببينيد در مدرسه اي حضور داريد ، علامت آن است كه در كارهايي ادبي امتيازي به دست مي آوريد .

2ـ اگر خواب ببينيد در هنگام نوجواني به مدرسه مي رويد ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختي زمان حال شما را به ياد تفريحات و صداقت ايام گذشته مي اندازد .

3ـ اگر خواب ببينيد در مدرسه كتب علمي يا فلسفي تدريس مي كنيد ، علامت آن است كه براي به دست آوردن مقامي ادبي تلاش خواهيد كرد . اما ابتدا بايد از پس نيازهاي روزانه زندگي بربياييد .

4ـ اگر خواب ببينيد به ساختمان مدرسة ايام كودكي نگاه مي كنيد ، علامت آن است كه وقايع تلخ و اندوهبار بر زندگاني شما سايه مي افكند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)