آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مردود

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

مردود شدن در امتحان : جاه طلبی شما بالاتر از حد معمول است

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)