آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

معشوق

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

معشوق : احتیاط کنید

تنبیه کردن او : عروسی

کتک کاری کردن با او: تجربه ای تلخ خواهید داشت

معشوق همسر : دوستان خوبی دارید

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)