آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

منظره

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

منظره

منظره زیبا : سفر

کوهستانی : سود

 

ديدن منظره و چشم انداز در خواب ، نشانة تغيير شغل يا محل سكونت است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)