آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نخجیر

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه نخجير صحرا مطيع او گشتند، دليل كه مهتر قوم شود و گويند كه سالار دزدان شود. اگر بيند كه خود به صوتر نخجيرات بود، دليل است بددين بود و توبه بايد نمود. جابرمغربي گويد: اگر به خواب بيند كه نخجيران را به دام يا تله مي گرفت، دليل كه به حيله مال از مردم بياباني بستاند. اگر بيند كه نخجيران با وي سخن گفتند و مطيع او شدند، دليل كه مقرب پادشاه شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)