آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اروپا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب به اروپا سفر كرديد، دليل آن كه مسافرتى خواهيد داشت كه منافع مالى خود را تثبيت مى‏كنيد و اگر زنى در خواب به اروپا سفر كند و سفر برايش ناخوشايند باشد، باعث نااميدى دوستان و نامزد خود خواهد شد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)