آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آبتنی

 

غوطه خوردن در آب سرد به قصد خنک شدن

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن خود در آب روشن تندرستی بود

دیدن خود در آب تیره صدقه دهد

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر ببينيد كه در هوايى آزاد آب تنى مى‏كنيد، به معنى اين است كه موفقيت بسيارى در پيش روى شما است. اگر ببينيد كه در يك آبشار آب تنى مى‏كنيد نشانگر اين است كه نقشه‏هاى شما با شكست روبه‏رو مى‏شود. اگر ببينيد كه با لباس آب تنى مى‏كنيد، بدانيد كه با كسى مشاجره خواهيد كرد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در آبي زلال آب تني مي كنيد علامت آن است كه شاديهاي بسيار ولي زودگذر وارد زندگي شما خواهد شد.

2ـ اگر خواب ببينيد در آبي گل آلود شنا مي كنيد ، علامت آن است كه بايد به انتظارتجربه اندوهباري بنشينيد.

3ـ اگر خواب ببينيد كودكان در آب زلالي آب تني مي كنند ، علامت آن است كه افرادي مقتدر از شما حمايت خواهند كرد.

4ـ اگر زني خواب ببيند در آبي پاكيزه ولي كف آلود شنا مي كند،علامت آن است كه به زودي بزرگترين آرزوي قلبي خود را به دست مي آورد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)