آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آشغال

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آشغال در خواب، علامت اين است كه زندگى شما به طور شگفت‏انگيزى، نامطلوب اداره مى‏شود.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن آشغال و زباله در خواب ، نشانة ادارة نامطلوب امور زندگي است.

اگر در خواب آشغال ديديد، به موفقيت بزرگى دست پيدا مى‏كنيد. اگر ديديد در آشغال به دنبال چيزى مى‏گرديد ولى پيدا نمى‏كنيد، دليل آن بود كه به خاطر بى‏احتياطى و سهل‏انگارى دچار مشكل بزرگى مى‏شويد. اگر ديديد كه در آشغال پولى پيدا كرده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه دزدها كيف پولتان را از شما مى‏دزدند. اگر در خواب ببينيد كه در آشغال افتاده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه در زندگى موقعيت‏هاى ناخوشايندى شما را احاطه خواهند كرد. ديدن آشغال (تفاله) در خواب، به معنى زياد شدن اموال و دارايى شما است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)