آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آهنگر

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن آهنگر در خواب، علامت آن است كه در آينده‏اى نزديك مسؤوليت‏هاى بسيار بزرگ و سنگينى را بر دوش شما خواهند گذاشت.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)