آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ابزار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن هر ابزاري در خواب ، نشانة كشيدن رنج و سختي براي انجام كاري است.

2ـ ديدن ابزار شكسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است كه مرگ يا بيماري سخت يكي از دوستان يا نزديكان شما را تهديد مي كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)