آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ارقام

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن ارقام در خواب ، دلالت بر اشتباهات بسيار و آشفتگي فكري دارد .

اگر مراقب اعمال و حرفهاي خود نباشيد ، در معاملة بزرگي شكست مي خوريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)