آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسارت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد اسير شده ايد ، نشانة آن است كه احتمالاً درگير خيانتي خواهيد شد ، كه اگر نتوانيد آن را حل و فصل كنيد ، بدبخت و نوميد مي شويد .اگر در خواب ببينيد كسى زندانى شده است، نشانه‏ى آن است كه شغلى در سطح پايين به دست مى‏آورديد. اگر زنى در خواب خود را زندانى و اسير ببيند، علامت آن است كه به خاطر محبت شوهرش به ديگران، دچار حسادت مى‏شود و مورد سرزنش قرار مى‏گيرد.

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)