آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نسرین

 

ديدن نسرين به خواب، دليل راحت بود و گويند، دليل فرزند است. اگر بيند كسي دسته نسرين به وي داد، دليل كه ميان ايشان گفتگو باشد يا شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)